flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

Котовського міськрайонного суду Одеської області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Трудова дисципліна в Котовському міськрайонному суді Одеської області забезпечується створенням необхідних організаційних умов для нормальної високоефективної роботи, творчим та свідомим ставленням до праці, методами переконання, а також заохоченням за сумлінну працю.

 

Обов'язок і справа честі кожного працівника суду - додержання Конституції та інших актів законодавства України, сумлінне виконання своїх службових обов'язків, ініціативність і творчість в роботі, дотримання трудової дисципліни.

 

Дисципліна праці - це не тільки суворе дотримання правил внутрішнього розпорядку, але й свідоме, творче ставлення до своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне використання робочого часу.

 

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку Котовського міськрайонного суду Одеської області (далі - Правила) мають сприяти сумлінному ставленню до праці, подальшому зміцненню дисципліни, належній організації праці, раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи, підвищенню її ефективності.

 

1.3.  Невід’ємною частиною цих Правил є «Правила поведінки працівника суду», затверджені рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 №33, (додаток №1 до Правил).

 

1.4. Ці Правила поширюються на всіх працівників суду, які повинні ознайомитися з ними під розпис, знати і неухильно дотримуватись.

                 

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ

 працівників апарату суду.

 

2.1. Працівники апарату суду приймаються на роботу та звільняються з роботи на підставах та у порядку, визначених чинним трудовим законодавством України, Кодексом законів про працю України та Законом України "Про державну службу" на підставі наказу керівника апарату суду, який оголошується або доводиться до ознайомлення працівнику апарату суду під розпис.

 

2.2.  Прийняття на роботу та звільнення працівника апарату суду керівником апарата суду, який оголошується працівнику під розпис. У наказі про прийняття на роботу має бути вказано назву посади, ранг, встановлений у межах відповідної категорії посад - для осіб, які приймаються на державну службу, та умови оплати праці.

 

2.3. Прийняття працівників до апарату суду на державну службу на посади п’ятої – шостої категорій здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169.

 

2.4. Порядок прийняття до апарату суду помічників суддів здійснюється відповідно до частини першої статті 151 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", правовий статус і умови діяльності якого визначаються Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та Положенням про помічника судді суду загальної юрисдикції.

 

·       Помічник судді прикріплюється для кадрового та фінансового обслуговування до апарату відповідного суду.

·       Помічнику судді надається постійне робоче місце в суді, до апарату якого він прикріплений.

·       Помічник судді з питань підготовки справ до розгляду підзвітний лише відповідному судді.

·       Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді.

·       Помічник судді призначається на посаду на час виконання суддею повноважень судді відповідного суду.

 

2.5. При прийнятті на роботу до апарату суду працівників, посади яких не належать до посад державних службовців, конкурс не проводиться.

 

2.6. При прийнятті на роботу кандидат зобов'язаний подати такі документи:

 

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

 

– трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

 

– диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

 

– довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, а також копії цих документів;

 

– сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

 

– медичну довідку про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;

 

– медичну довідку встановленого зразка від лікаря-терапевта із зазначенням результатів флюорографічного обстеження;

 

– довідку органів Міністерства внутрішніх справ України про відсутність судимості з датою видачі не пізніше, ніж за два місяці до її подання.

 

– військовий квиток (за наявності) та його копію.

 

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених документів, зобов'язані подати:

 

– особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та дві фотокартки розміром 3x4 або 4x6 сантиметрів;

 

– декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за попередній рік;

 

– документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії;

 

– підписане кандидатом попередження про встановлені чинним законодавством України обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

Усі копії документів подаються разом з оригіналами і завіряються працівником кадрової роботи суду, після чого оригінали повертаються кандидатові.

 

2.7. Після призначення на посаду працівник апарату суду не пізніше трьох робочих днів для отримання зарплатної картки заповнює у фінансово-економічному управлінні анкету ПриватБанку та подає такі документи:

 

– копію паспорта громадянина України (перша, друга сторінки та сторінка з реєстрацією);

 

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

 

2.8. Призначення, переведення та звільнення працівників апарату суду оформляються наказом керівника апарату, про що вони ознайомлюються під підпис.

 

2.9. Перед тим, як працівник апарату суду  приступить до роботи, особа, відповідальна за ведення кадрового діловодства в суді, та керівник апарату суду зобов'язані ознайомити працівника апарату суду:

·       з роботою, що йому доручається, з посадовою інструкцією (функціональними обов'язками) та «Правилами поведінки працівника суду», затвердженими наказом керівника апарату суду №1-ос/к від 03 січня 2012 року - під розпис;

·       з умовами оплати праці, з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, з вимогами з питань дотримання техніки безпеки, протипожежної охорони, охорони праці;

·       працівника апарату суду - для належного виконання цим працівником апарату суду своїх функціональних обов'язків.

 

2.10. На всіх працівників апарату суду ведуться трудові книжки. Трудові книжки ведуться та зберігаються у встановленому чинним законодавством України порядку. Відповідальною за належне ведення та зберігання трудових книжок  є  особа, відповідальна за ведення кадрового діловодства в суді. Трудова книжка повертається  працівнику апарату суду у день звільнення із внесеним до неї записом про звільнення. Запис про причину звільнення в трудовій книжці робиться в точній відповідності з формулюванням діючого законодавства і з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону.

 

2.11. Припинення трудових відносин працівника можливе тільки на підставі, передбаченій законодавством України. У разі звільнення працівника апарату суду за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України) з письмовим попередженням про це  керівника апарата суду за два тижні, за домовленістю між працівником апарату суду і  керівником апарата суду відносини можуть бути розірвані до закінчення строку попередження про звільнення. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

3. основні ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ суду

 

3.1. Працівники суду зобов'язані дотримуватись дисципліни, вчасно виконувати розпорядження судді та керівника апарату суду, використовувати весь робочий час для продуктивної праці та утримуватися від дій, які б заважали іншим працівникам виконувати свої обов'язки.

    

Коло обов'язків, покладених на працівника апарату суду, визначається Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді та посадовою інструкцією (функціональними обов'язками) цього працівника.

 

3.2. Основні обов’язки працівника апарату суду:

 

·       додержуватись Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України "Про державну службу", трудового законодавства та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України;

 

·       суворо дотримуватись вимог законодавства про запобігання та протидію корупції;

 

·       неухильно дотримуватись службової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку та «Правил поведінки працівника суду», затверджених рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 №33, які є невід'ємною частиною цих Правил;

 

·       зберігати та не розголошувати державну таємницю, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка згідно з законодавством визнана інформацією з обмеженим доступом та такою, що не підлягає розголошенню;

 

·       виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, виступати проти антидержавних проявів, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

 

·       завжди поводити себе у спосіб, який би сприяв збереженню та зміцненню довіри громадян у цілісність, неупередженість та ефективність суду;

 

·       не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

 

·       безпосередньо виконувати свої функціональні обов’язки, своєчасно, чітко і якісно виконувати розпорядження голови суду, заступників голови суду, судді, та керівника апарату суду та його заступника;

 

·       сумлінно ставитись до виконання своїх функціональних обов'язків, проявляти ініціативу і творчість в роботі.

 

·       постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію.

 

·       приймати участь у роботі семінарів (відрядження на навчання).

 

·       у разі тимчасової відсутності (відпустка, відрядження тощо) передати іншому, визначеному керівником апарату суду, працівнику всі справи та документи.

 

3.3. Працівники апарату суду не мають права:

 

·       передоручати виконання своїх функціональних обов’язків іншим працівникам без відома керівника апарату суду. 

 

3.4. Працівники суду зобов'язані:

 

·       підтримувати в чистоті і порядку своє робоче місце та зали судових засідань (ті працівники апарату, які працюють із суддями, за яким згідно наказу голови суду закріплені відповідні зали судового засідання), залишаючи своє робоче місце в чистоті протягом робочого дня та по його закінченні, не залишати на столах та інших відкритих місцях робочу документацію, документи для службового користування, закривати сейфи і шафи, вимикати освітлення, електричні прилади та комп’ютерну техніку;

 

·       дбайливо ставитись до майна, що надане в розпорядження працівника,  берегти та ефективно використовувати обладнання, дотримуватись встановленого порядку збереження матеріальних цінностей, документів, економічно і раціонально використовувати електроенергію;

 

·       дотримуватись вимог нормативних актів про охорону праці, техніку безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії;

 

·       шанобливо ставитися до громадян та інших працівників суду, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

 

·       мати охайний вигляд і одяг, без елементів ексцентричності, стриманого кольору та фасону, який відповідає діловому стилю;

 

·       у разі хвороби обов'язково повідомляти особу, відповідальну за ведення кадрового діловодства в суді, а працівник апарату суду – також  керівника апарату суду та суддю, з яким працює, про тимчасову відсутність. По виході на роботу своєчасно подати оформлений належним чином лист непрацездатності особі, відповідальній за ведення кадрового діловодства в суді;

 

·       суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщенні суду.

 

3.5. Працівники суду мають право:

 

·       розглядати і брати участь у розгляді питань та приймати рішення в межах своїх функціональних обов’язків;

·       на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівництва, інших працівників і громадян;

·       вимагати затвердження керівником апарату суду визначеного обсягу посадових  (функціональних) обов’язків;

·       на оплату праці залежно від посади, якості, досвіду та стажу роботи;

·       безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;

·       на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення  вакантних посад більш високої категорії;

·       вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри;

·       на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

·       на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

 

3.6. Працівники суду мають інші права та обов’язки передбачені чинним законодавством України та цими Правилами.

 

4. УМОВИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА РЕЖИМУ РОБОТИ

 

4.1. Для працівників суду встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота та неділя.

 

4.2. Час початку і закінчення щоденної роботи встановлюється:

                    з понеділка по четвер:

 

·       початок роботи о 8.00

 

·       закінчення роботи о 17.00

 

·       у п'ятницю:

 

·       початок роботи: о 8.00

 

·       закінчення роботи: о 15.45

 

перерва для відпочинку та харчування з 12.00 до 12.45 хв.

 

4.3. Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи. При неможливості використання часу, наданого для відпочинку та харчування (безперервність судового засідання, обов'язковий прийом громадян, тощо) надається інший час для харчування та відпочинку протягом робочого дня, але не більш ніж 45 хвилин.

 

4.4. Загальна тривалість робочого часу працівників суду становить 40 годин на тиждень. Тривалість щоденної роботи становить 8 годин 15 хв., а в п'ятницю - 7 годин.

 

4.5. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину (ст. 73 КЗпП України).

 

4.6. Робота у вихідні дні та в режимі чергування встановлюється окремими наказами керівника апарату суду. За розпорядженням керівника апарату суду для виконання невідкладної і термінової роботи, працівники апарату суду - державні службовці зобов'язані з'являтися на роботу у вихідні та святкові дні. Робота у ці дні компенсується у відповідності із вимогами діючого трудового законодавства.

 

4.7. Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати і знімати з роботи для виконання інших робіт, не пов'язаних з службовою діяльністю.

 

4.8. Працівники суду повинні звільнити службові приміщення не пізніше 21 години. Після 21 години працівники суду можуть перебувати у приміщенні суду  за погодженням з керівником апарату суду.

 

4.9. Питання проведення в суді оперативних нарад та занять з підвищення професійної кваліфікації працівників вирішуються керівником апарату суду.

 

4.10. В суді здійснюється облік виходу на роботу. До початку роботи кожен працівник зобов’язаний особисто розписатись в журналі про вихід на роботу. За належне здійснення обліку виходу на роботу відповідає керівник апарату суду.

 

4.11. Паління в приміщенні суду та у робочий час працівниками суду перед приміщенням суду заборонено.

 

4.12. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який затверджується до початку календарного року, але не пізніше 15 січня поточного року на кожний календарний рік, затверджується керівником апарату суду і доводиться до відома всіх працівників суду.

 

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної та безперервної роботи суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.

 

4.13. Перенесення щорічної відпустки допускається тільки у випадках передбачених діючим законодавством або за погодженням з керівником апарату суду.

 

4.14. Працівник суду зобов’язаний подати керівнику апарату суду заяву про надання відпустки за два тижні до її  запланованого до графіку надання відпусток.

 

4.15. За сімейними обставинами та за інших причин працівнику суду може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, погоджений з керівником апарату суду, але не більше 15 календарних днів на рік.

 

4.16. За наказом керівника апарату суду працівники можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівнику в будь-який інший час протягом року чи приєднується до відпустки у наступному році. Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається лише у випадках, передбачених трудовим законодавством.

 

 

5. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ

 

5.1. За зразкове виконання працівниками суду трудових обов'язків, підвищення ефективності праці, тривалу і сумлінну працю наказом керівника апарату суду застосовуються такі заохочення:

 

- оголошення особистої подяки;

- преміювання;                            

- дострокове присвоєння чергового рангу державної служби у межах відповідної категорії.

 

5.2. При застосуванні заходів заохочення забезпечується поєднання морального та матеріального стимулювання праці.

 

5.3. Заохочення застосовуються наказом керівника апарату суду, який оголошується або доводиться до відома працівника під розпис, про що робиться відповідний запис до трудової книжки або шляхом внесення відповідного подання. Наказ про застосування заохочення може бути доведений до відома всіх працівників суду шляхом урочистого оголошення.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

6.1.  Порушення трудової дисципліни, або невиконання чи неналежне виконання без поважних причин працівником апарату суду покладених на нього трудових та службових обов’язків, допущення інших негативних вчинків тягне за собою застосування заходів дисциплінарного та громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством про працю.

 

Застосування дисциплінарного стягнення до працівника апарату суду здійснюється у відповідності та в порядку, визначеному трудовим законодавством та Законом України «Про державну службу».

 

6.2. За порушення трудової дисципліни згідно із ст. 147 КЗпП України за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків працівником апарату суду, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить державного службовця або дискредитує судову гілку влади, керівником апарату суду можуть застосовуватися такі дисциплінарні стягнення:

 

·       догана

 

·       звільнення

 

Звільнення як дисциплінарне стягнення до працівника апарату суду може бути застосоване за систематичне невиконання ним без поважних причин покладених на нього функціональних обов’язків чи Правил внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного стягнення;

 

6.3. До державних службовців апарату суду, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним трудовим законодавством, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

 

·       попередження про неповну службову відповідність

 

·       затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

 

6.4. Відповідно до частини 3 ст. 151 КЗпП України, якщо до працівника застосовано міри дисциплінарного впливу, то протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються, якщо стягнення не знято достроково.

 

6.5. Дисциплінарні стягнення накладаються наказом керівника апарату суду. Наказ керівника апарату суду про накладення дисциплінарного стягнення оголошується або доводиться до відома працівника апарату суду під розпис. В превентивних цілях зазначений наказ доводиться до відома всіх працівників суду. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

6.6.  Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення визначеного строку наказом керівника апарату суду за клопотанням працівника, на якого було накладене стягнення.

 

6.7. За порушення трудової або виконавчої дисципліни працівник може бути позбавлений преміальної оплати. Повне або часткове позбавлення премії, що входить до системи оплати праці, може проводитись незалежно від дисциплінарного стягнення.

 

6.8. Державні службовці, винні у порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством України.